Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego "LubSol" - Camping "Leśna" w Lubniewicach

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku.

Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

2. Po przyjeździe do Ośrodka należy zgłosić się w recepcji, okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku i uiścić opłatę za deklarowany okres pobytu.

3. W stosunku do osób wobec których stwierdzi się pobyt bez dokonania formalności meldunkowych i dokonania opłaty stosuje się opłatę porządkową w wysokości kosztów pobytu za trzy doby wstecz.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00. W przypadku nie opuszczenia domku lub pokoju do godz. 10:00 zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości opłaty za kolejną dobę, nie gwarantuje to jednak przedłużenia pobytu.

5. Ośrodek przyjmuje rezerwację na pobyt w domkach i pokojach oraz pobiera zaliczkę.

W przypadku rezygnacji z usługi w terminie :

a) do 30 dni przed planowanym przyjazdem potrącone będą koszty manipulacyjne w wysokości 100zł.

b) poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.

c) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

6. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

7. Opłata za pobyt pobierana jest zgodnie z cennikiem usług. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych.

8. Zwalniający pomieszczenie lub teren ośrodka są zobowiązani zostawić je czyste i w stanie nienaruszonym oraz rozliczyć się w recepcji z używanego wyposażenia. Zapłatę za zniszczone bądź zgubione rzeczy nalicza się wg cen zakupu mienia odtworzonego.

9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco w recepcji.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach, pokojach lub przyczepach i namiotach oraz na terenie ośrodka, przedmioty wartościowe i środki pieniężne.

11. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, z wyjątkiem organizowanych imprez wcześniej zapowiedzianych.

12. Osoby zakłócające spokój, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań, wraz z powiadomieniem organów porządkowych.

13. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

14.W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 70,00 złotych.

15. Przebywanie psów na terenie ośrodka jest dozwolone. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować zwierzę (prowadzanie na smyczy i w kagańcu), stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych (sprzątać nieczystości) i posiadać aktualną książeczkę szczepień. Przebywanie psów jest dozwolone w wynajmowanych domkach, oddzielnie płatne wg cennika.

16. Na terenie ośrodka obowiązuje opłata parkingowa, parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

17. Zabrania się wynoszenia sprzętu z wynajmowanych pomieszczeń, głośnego nastawiania radioodbiorników i telewizorów oraz rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych.

18. Zabrania się suszenia grzybów w domkach. Goście chcący wysuszyć zebrane runo leśne mogą korzystać z suszarni na terenie Ośrodka. W przypadku niestosowania się do niniejszego zakazu gość zostanie obciążony kosztami malowania pomieszczeń.

19. Zabrania się palenia tytoniu w domkach. Osoby naruszające zakaz będą obciążane kosztami malowania pomieszczeń.

Osoby używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.